โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Haikou College of Economics และ New Century International College สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Haikou College of Economics และ New Century International College สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Haikou College of Economics Ms.Wang และ Mr. David Chin จาก  New Century International College โดยในการประชุมมีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ


คลังรูปภาพ : haiko
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา