โลโก้เว็บไซต์ ภาระกิจ/วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาระกิจ/วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์


Mission of OIR 
เป้าหมายหลักของวิเทศสัมพันธ์ คือสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับสถาบัน การศึกษา ตลอดจนองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 

   

Objectives of OIR 
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์การนานาชาติโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและสิทธิประโยชน์ 
2.ส่ง เสริมบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับ 
3.ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศทั้งก่อนการเดินทางและระหว่างการศึกษา 
4.พัฒนางานสารสนเทศและเผยแพร่การบริการวิชาการ รวมทั้งภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล 


Vision of OIR 
สร้าง และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีการพัฒนาความรู้มากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนา ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา