โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร


วิเทศสัมพันธ์ส่วนกลาง

 

 

วิเทศสัมพันธ์คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปะศาสตร์

อาจารย์ปริศนา กุลนลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.ศกุนตลา  สายใจ

ผู้ช่วยคณบดี

คณะศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ศิริกัลยา  โชติมณี

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ

อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์


 

วิเทศสัมพันธ์เขตพื้นที่

มทร.ล้านนา น่าน

อาจารย์สิริรัตน  ตั้นผล

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ตาก

ดร. สาวิตรี  สุวรรณรอ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

อาจารย์ต้องหทัย  ทองงามขำ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ลำปาง

ผศ. กนกวรรณ  เวชกามา

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

มทร.ล้านนา เชียงราย

ดร.อุสิธารา  จันตาเวียง

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา