โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

การประชุมร่วมกับบริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด
จันทร์ 23 มกราคม 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ที่ปรึกษา บริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด นายธีระพร ปิ่นทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด นางภาวิณี ปิ่นทอง และนางสาวสิรินรัตน์ ศรีล้อม ริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ ผศ.วิเว... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
อังคาร 10 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-21 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และชุมชนเป้าหมาย หมู่บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ในลักษณะทีมสหวิชาการเพื่อฝึกประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิ... >> อ่านต่อ


เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project
อังคาร 10 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel Guangxi" ซึ่งจัดโดย Guilin Tourism University (GTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 โดยนักศึกษา มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรจากทาง GTU เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมเรียนย้อนหลัง และจัดส่งหลักฐานตามที่ GTU กำหนดไว้ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic
อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School
จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัพันธ์ เข้าร่วมในการประชุมด... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Submission ในระบบ Time Higher Education (THE)
พุธ 9 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 9 พศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อนำเสนอข้อมูลและทำการ Submission ในระบบ  Time Higher Education (THE) เวที Impact Ranking โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับสถาบันขงจื่อและ Sun-Lingo Language School
พุธ 9 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถาบันขงจื่อ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล และผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School สาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.Zeng Jiajie และ Ms.Supasap Anumat โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์จากคณะและวิทยาลัย และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารสำหนังานอธิ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับสถานฑูตนิวซีแลนด์และ WINTEC
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ Program Manager, New Zealand Education สถานทูตนิวซีแลนด์ฝ่ายการศึกษา Mr.Tony O'Brien, International Business Development Director จาก Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ และคุณสุทธิลักษณ์ เจ้าของศูนย์การศึกษาและท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เชียงใหม่  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา โดยได้รับเกียรติ... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวางระบบการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพในการนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน Time Higher Education (THE) เวที... >> อ่านต่อ


โครงการรับรองผู้แทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
พุธ 5 ตุลาคม 2565

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการรับรองผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Ms. Lam Yoke Peng, Mr. Muhd Najdi , Mr. Tan Kah Keng  และ Mr. Wee Eng Soon อาจารย์ของ SP ผู้ทำหน้าที่เป็น Facilitator โครงการ Learning Express (LEX)  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประชุมเตรียมพร้อมการจัดทำโครงการ Learning Express ที่จะจัดขึ้น ณ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 10-21 ธันควาคม 2565 รวมถึงสำรวจสถานที่และชุมชนเป้าหมายของโครงการฯ โดยในวันที... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 221

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา