โลโก้เว็บไซต์ บทความ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ


โครงการศึกษาดูงาน “การจัดอันดับ Impact Ranking”
ศุกร์ 8 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6-7 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “การจัดอันดับ Impact Ranking” เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างระบบการทำงาน การวางแผนดำเนินกิจกรรมรวมถึงเทคนิคการจัดเก็บและการคัดเลือกข้อมูลให้ตรงตามเกณฑ์ SDGs 1-17 ของ THE Impact Ranking ณ สถานศึกษาที่มีผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking ในระดับ 100 – 600 ตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการก้าวสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Ranking เพื่อส่งเสริมและยกระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพแ... >> อ่านต่อ


ทุนฝึกงาน ณ National Chung Cheng University ไต้หวัน (เปิดรับสัมครเดือน ต.ค. 66)
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวทุน/วิจัย

College of Engineering, National Chung Cheng University ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับการฝึกงานในสาขา Computer Science and Informationa Engineering / Electrical Engineering / Mechanical Engineering / Chemical Engineering และ Communications Engineering โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม 2566 นักศึกษาที่สนใจโครงการดังกล่าว ขอให้เตรียมเอสาร  CVs, Transcripts และ Research plans ฉบับภาษาอังกฤษไว้สำหรับการสมัคร โดยรายละเอียดในการสมัครทาง Ntional Chung Cheng University จะแจ้งให้ทราบในเดือนตุลาคมนี้ >> อ่านต่อ


งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พุธ 16 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ได้รับโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้แก่ ว่าที่ร้อยโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่ว... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมร่วมกับ อาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ อาจารย์จาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย บุคลากรตัวแทนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล การท่องเที่ยวและบริการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเท... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดการประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก Nanhua University (NHU) ไต้หวัน ได้แก่ Assoc.Prof.Ming-che Lu  Department of Applied Sociology and sub-investigator  of the USR (University of Social Responsibility) Project และ  Prof.Jun-Hong Lin  Dean, Center for General Education โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาส... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSE 2023 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 9 ราย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSE 2023 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ... >> อ่านต่อ


กาปรระชุมร่วมกับ National Chi Nan University ไต้หวัน
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีน ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก National Chi Nan University ไต้หวัน ได้แก่ Dr. Wan Tran Huang, University Social Responsibility Project Dr. Jen-Son Cheng, PI of University Social Responsibility Project และ Dr. Chong-Chou Chang, Dean of International Affairsm โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยศาสตร... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
อังคาร 4 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Polytechnic (SP) ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Learning Express และการพัฒนาบุค... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา UNISA Scholarship for International Students (USIS) 2023 ประเทศอินโดนีเซีย
จันทร์ 12 มิถุนายน 2566 / ข่าวทุน/วิจัย

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำกรุงเทพฯ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสัมครทุนการศึกษา NISA Scholarship for International Students (USIS) 2023 ณ มหาวิทยาลัย Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ unisa.ac.id/international/admission และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 393

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา