โลโก้เว็บไซต์ haiko | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

haiko

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Haikou College of Economics และ New Century International College สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา