โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับสถาบันขงจื่อและ Sun-Lingo Language School | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับสถาบันขงจื่อและ Sun-Lingo Language School

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถาบันขงจื่อ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล และผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School สาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.Zeng Jiajie และ Ms.Supasap Anumat โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์จากคณะและวิทยาลัย และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารสำหนังานอธิการบดี มทร.ล้านนา
การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการจัดทำหลักสูตตรร่วม รวมถึงการทำกิจกรรมความร่วมมือด้านอื่นๆกับสถาบันศึกษาจีน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา