โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Dehong Teachers’College (DTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Dehong Teachers’College (DTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Dehong Teachers’College (DTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.นพดล มณีเฑียร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เขตพื้นที่ตาก อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ โดยคณะผู้แทนจาก DTC ประกอบด้วย

  1. Prof. Kong Legan,  President
  2. Assoc. Prof. Zhang Leimei,  Dean of Chinese Language Department
  3. Assoc. Prof. Xu Wansong, Dean of Science and Technology Department 
  4. Mr. Shi Haihong,  Dean of Social Science Department
  5. Mr. Qie Xuelian,  Staff member of Department of International Cooperation and Exchange
  6. Mr. Cai Chunli,  hai Language Interpreter, Teacher of Department of Foreign Languages

     การประชุมในครั้งนี้มีการหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน อีกทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน


คลังรูปภาพ : DTC
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา