โลโก้เว็บไซต์ DTC | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DTC

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Dehong Teachers’College (DTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Dehong Teachers’College (DTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รั...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา