โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and Technology | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and Technology

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน Prof. Gui Rong-Xin, Dean of Faculty of Civil Engineering, Dr. Fei Weishui, Deputy Dean of Faculty of Civil Engineering, Assoc. Prof.Wang Zhi-Hao, Assistant Dean of Faculty of Civil Engineering, Prof. Pan Wen, Chair of Disaster Prevention and Mitigation Institute, Ms. Wang Wei, Administrator of Faculty of Civil Engineering โดยในการประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรและการพัฒนางานวิจัยร่วมสาขาวิศวกรรมโยธา และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา กับ Faculty of Civil Engineering and Mechanics, KUST


คลังรูปภาพ : MOU KUST
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา