โลโก้เว็บไซต์ MOU KUST | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MOU KUST

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and Technology
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ....
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา