โลโก้เว็บไซต์ NPTU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

NPTU

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ National Pingtung University ไต้หวัน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ National Pingtung University ไต้หวัน ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว และในว...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา