โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และ อ.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจาก Ministry of Higher Education Malaysia, Department of Community College and Education คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของ Langkawi Tourism Academy ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสนี้จึงได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกันระหว่าง มทร. ล้านน กับ Langkawi Tourism Academy และมีการสรุปแผนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ


คลังรูปภาพ : LTA
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา