โลโก้เว็บไซต์ โครงการศึกษาดูงาน “การจัดอันดับ Impact Ranking” | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการศึกษาดูงาน “การจัดอันดับ Impact Ranking”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 32 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6-7 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “การจัดอันดับ Impact Ranking” เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างระบบการทำงาน การวางแผนดำเนินกิจกรรมรวมถึงเทคนิคการจัดเก็บและการคัดเลือกข้อมูลให้ตรงตามเกณฑ์ SDGs 1-17 ของ THE Impact Ranking ณ สถานศึกษาที่มีผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking ในระดับ 100 – 600 ตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการก้าวสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Ranking เพื่อส่งเสริมและยกระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
โดยมีคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 14 ราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในวันที่ 6 กันยายน 2566 ทางคณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงเช้า และไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในช่วยบ่าย และในวันที่ 7 กันยายน 2566 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) ในช่วงเช้า และสถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในช่วงบ่าย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณสถาบันการศึกษาทั้ง 4 ที่ได้แบ่งปันความรู้และอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอยางเต็มที่
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา