โลโก้เว็บไซต์ งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ได้รับโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้แก่ ว่าที่ร้อยโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ ที่ปรึกษารองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรกัญญา บูรณพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารนวัตกรรม อาจารย์กัฏติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมในการประชุม

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะของมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึง ภาพรวมงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์และกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ รวมไปถึงบทบทาของกองวิเทศสัมพันธ์ในการสนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวอีกด้วย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา