โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์จากคณะและวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรงานวิเทศสัพันธ์ และคณะผู้แทนจากโรงเรียนสอนภาษาซัน-ลิงโก้ ได้แก่ Mr.Jiajie Zeng ผู้บริหาร นางสาวศุภทรัพย์ อนุมัติ ผู้จัดการ รศ.หรียญ หล่อวิมงคล ที่ปรึกษา Miss Wang Xi ผู้ช่วยผู้จัดการ และนางสาวกานดามณี คำตา เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการลงนามร่วมกันในครั้งนี้เพื่อจัดการเรียนการสอนนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน) สำหรับผู้เรียนหรือนักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา