โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัพันธ์ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

การประชุมในครรั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติให้ Sun – Lingo Language School จัดทำแผนธุรกิจสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ (International College Business Model) เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร มทร.ล้านนา โดยหลังจากที่ประชุมได้รับฟัง International College Business Model แล้วมีแผนในการดำเนินขั้นแรกคือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน โดยทาง Sun-Lingo ได้นำร่าง MOU ให้ทาง มทร.ล้านนา ตรวจสอบ เพิ่มเติม และแก้ไขเนื้อหาเพื่อนำมาพิจราณาการลงนามร่วมกันต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา