โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic มีกำหนดจัดขึ้่นระหว่างวันที่ 10-21 ธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ SP ในลักษณะทีมสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ( SP 20 คน มทร.ล้านนา 20 คน) ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ทั้งสองสถาบัน จำนวน 8 คน ( SP 4 คน มทร.ล้านนา 4 คน) และโครงการในครั้งนี้ยังมีบุคลากรและนักศึกษาจาก Nanhua University ไต้หวัน จำนวน 3 คน และอาจารย์ มทร.ล้านนา จำนวน 8 คน เข้าร่วมสังเกตุการณ์อีกด้วย

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 12 วันและในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2565 จะเข้าร่วมทำกิจกรรมในชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนบ้านต้นแหง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) และจะมีการจัดแสดงผลงานแบบจำลองดังกล่าว (Gallery Walk) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ หอสมุด มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : Learning Express 2022
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา