โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับสถานฑูตนิวซีแลนด์และ WINTEC | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับสถานฑูตนิวซีแลนด์และ WINTEC

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 358 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ Program Manager, New Zealand Education สถานทูตนิวซีแลนด์ฝ่ายการศึกษา Mr.Tony O'Brien, International Business Development Director จาก Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ และคุณสุทธิลักษณ์ เจ้าของศูนย์การศึกษาและท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เชียงใหม่  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการฝ่ายบริหาร อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์
การประชุมในครั้งนี้เป็นการทำความรู้จักกับ Te Pukenga ซึ่งเป็นเครื่อข่ายสถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมดของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อหารือการทำความร่วมมือร่วมกับ มทร.ล้านนา ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมีแผนในการลงนามข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ Te Pukenga เพื่อส่งนักศึกษา มทร.ล้านนา ระดับ ปวช. ไปศึกษาระดับปริญญา (Pathway Course) ณ สถาบันในเครือข่าย Te Pukenga

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา