โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวางระบบการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพในการนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน Time Higher Education (THE) เวที Impact Ranking และการรับรองมาตรฐานสถานศึกษากับ Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) ให้กับคณะอนุกรรมการคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยโครงการครั้งนี้ได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์คณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา