โลโก้เว็บไซต์ โครงการรับรองผู้แทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการรับรองผู้แทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 246 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการรับรองผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Ms. Lam Yoke Peng, Mr. Muhd Najdi , Mr. Tan Kah Keng  และ Mr. Wee Eng Soon อาจารย์ของ SP ผู้ทำหน้าที่เป็น Facilitator โครงการ Learning Express (LEX) 
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประชุมเตรียมพร้อมการจัดทำโครงการ Learning Express ที่จะจัดขึ้น ณ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 10-21 ธันควาคม 2565 รวมถึงสำรวจสถานที่และชุมชนเป้าหมายของโครงการฯ
โดยในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนจาก SP และอาจารย์ผู้ดำเนินโครงการ LEX ของ มทร. ล้านนา ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา และในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ที่จะใช้เป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรม และเข้าชมห้องพักของโรงแรม Get Zleep ที่จะใช้เป็นที่พักของนักศึกษาและอาจารย์จาก SP ระหว่างการดำเนินโครงการฯ อีกทั้งได้เดินทางไปสำรวจชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และหมู่บ้านต้นแหน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา