โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ประเทศแคนาดา | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษา Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ประเทศแคนาดา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รัฐบาลแคนาดามีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของไทย จำนวน 2 ทุน ภายใต้โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนสำหรับ Mid-career professional โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Canada-ASEAN Scholarships for Educational Exchanges and Development (SEED) Programme
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก (ระยะเวลา 4-8 เดือน)
โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลากับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศแคนาดา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-12-04.aspx?lang=eng ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563

2. Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Mid-Career Professionals Program
สำหรับบุคลากรโครงการฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น (ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์)
โดยในเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5-20 ปี
2) เป็นผู้บริหาร ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร การพัฒนานโยบาย หรือทำงานในสถาบันการอุดมศึกษาหรือสถาบันการวิจัย โดยทำงานในตำแหน่งดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2019/2019-12-10.aspx?lang=eng ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา