โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ธันวาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 9 ราย ที่ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการปริการ เป็นระยะเวลา 1 เทอม ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตามโครงการจัดการศึกษาร่วม 3.5+.5 ปี ที่ระบุไว้ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์

ในการปฐมนิเทศครั้งนี้มีการแนะนำมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และแนะแนวเรื่องวัฒรธรรมไทย ข้อควรทำและข้อห้ามในการเป็นนักศึกษาเปลี่ยนและรวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศไทย และแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาบัดดี้คนไทย อีกทั้งแนะนำให้รู้จักกับสถานที่ต่างๆในหาวิทยาลัยฯ และในเชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา