โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.เอมอร ไชยโรจน์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  อ.อุษามาศ รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยคณะผู้แทนประกอบด้วย

 1. Prof. Aulanni’amVice Rector
 2. Prof. Kuswanto Vice Dean Faculty of Agriculture
 3. Prof. Lilik Eka RadityaVice Dean Facutly of Animal Science
 4. Dr. Hagus TarnoExpert Staff of Vice Rector
 5. Dr. MarjukiVice Director of Ikt Publication
 6. Dr. Ishardita PambuditamaVice Dean Faculty of Engineering
 7. Dr. Karuniawan Puji WicaksonoStaff of Vice Rector
 8. Dr. Ir Anik Martinah Hariati,MSc.Head Department of Aquaculture
 9. Ir. Respatijarti, M.S.Staff of Faculty Agriculture
 10. Rina Rachmawati, M.Sc.Expert Staff of Vice Dean Faculty of Agriculture
 11. drh. Fajar Shodiq PermataM. Biotech, Staff of Veterinary Faculty
 12. Dr. Agustin Krisna WardaniVice Dean Faculty of Agricultural Technology

   การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการขยาายความร่วมมือระหว่าง มทร. ล้านนา และ Brawijaya University จากความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่คณะต่างๆ ของ มทร.ล้านนา และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นตัวแทนผู้ลงนามของ มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : BU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา