โลโก้เว็บไซต์ BU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

BU

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย
     วันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกีย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา