โลโก้เว็บไซต์ tsuruoka | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

tsuruoka

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
       วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา