โลโก้เว็บไซต์ SJTU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

SJTU

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ไ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา