โลโก้เว็บไซต์ sejong | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

sejong

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sejong University ประเทศเกาหลีใต้
     วันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับ Prof. Sung Wook Biak จาก Intelligent Media Laboratory, Sejong...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา