โลโก้เว็บไซต์ site | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

site

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการ LEX 2019 กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน
     ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 นักศึกษาและอาจารย์ของ มทร.ล้านนา และ Singapore Polytechnic จำนวนกว่า 70 ราย ของโครงการ Learning Express...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา