โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
พุธ 14 มีนาคม 2561

     วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์  Mr. Mike Hughes ผู้จัดการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก       ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุพรพรรณ คนเฉียบ อ.ปริศนา กุลนลา อ.พนม แก้วผาดี  อ.มุกดา ศิริ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ... >> อ่านต่อ


กิจกรรม Empathy Study โครงการ Learning Express 2018 ณ ชุมชนเป้าหมาย
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561

           วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์โครงการ Learning Express เดินทางไปเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวงม่อนเงาะ ชุมชนโดยรอบตำบลเมืองก๋าย และชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 4 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์เดินทางไปติดตามการดำเนินกิจกรรมของทั้ง 3 ชุมชน >> อ่านต่อ


โครงการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
พุธ 7 มีนาคม 2561

          วันที่ 7 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์  ใสนวน  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อินฝาง  ผู้... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018)
อังคาร 6 มีนาคม 2561

           วันที่ 6 มีนาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลันยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018) ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรตจาก ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ ห... >> อ่านต่อ


โครงการติดตามผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ HCMUTE และลงนามความร่วมมือกับ VLUTE และ FAVRI
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561

           เมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย อธิการบดี พร้อมด้วย นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺ สภามหาวิทยาลัยฯ นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยณฯ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศษสตร์ อ.แมน ตุ้ยแพร่  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.อภิชา... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI) ไต้หวัน
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Ms.Elsie Huang ผู้แทนจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI)  ไต้หวัน เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรม สู่การปฏิบัติ postharvesting, functional food for example ร่วมกับ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุรีวรรณ ราชสม อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ น.ส.สุมนา โสระธิวา นักวิเทศสัมพันธ์ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรม สู่การปฏิบัต... >> อ่านต่อ


การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ LEX 2018
อาทิตย์ 28 มกราคม 2561

          วันที่ 28 มกราคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่าวมโครงการ LEX 2018 ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยมีอาจารย์ Facilitators ของมทร.ล้านนา เป็นผู้คัดเลือก           กิจกรรมคัดเลือกครั้งนี... >> อ่านต่อ


โครงการรับรองคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Dehong No.1 Nationality Senior High school
เสาร์ 27 มกราคม 2561

           ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณะบุคลากรและนักศึกษาจาก Dehong No.1 Nationality Senior High school สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 19 คน ได้เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและเข้ากับกับผู้บริหารและอาจารย์ของ มทร.ล้านนา โดยมีบุคลากรจาก มทร.ล้านนา ตาก เป็นผู้นำคณะผู้แทนดังกล่าวเข้าพบท่านอธิการบดี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ประยงค์ ใสนวน คณะบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ประชา ยืนยงกุ... >> อ่านต่อ


โครงการรับรอง Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เรียนเชิญ Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน มาเป็นวิทยากรพิเศษ และพบปะกับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 - 21 มกราคม 2561 ในโอกาสเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และได้เดินทางไปประชุมกับคณะอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อหารแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนและ... >> อ่านต่อ


โครงการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้
พุธ 17 มกราคม 2561

          วันที่ 17 มกราคม 2561งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำนวน 22 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประสงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดังกล่าว พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 46

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา