โลโก้เว็บไซต์ แก้วใส โล่ห์เพ็ชร | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : แก้วใส โล่ห์เพ็ชร

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากคณะบิหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยทางคณะผู้แทน GXNU ประกอบด้วย Prof. LI Dongmei, Directo... >> อ่านต่อ


โครงการรับรอง Dr. Karen Ashton วิทยากรบรรยายหัวข้อ “How to write the research paper for an international publication” จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการรับรองผู้แทนจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ Dr. Karen Ashton, Senior Lecturer in linguistics and language education ซึ่งให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษในหัวข้อ “How to write the research paper for an international publication” เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และวิทยาเขตต่างๆเข้าร่... >> อ่านต่อ


งานเปิดบ้านศูนย์ภาษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ภาษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำศูนย์ภาษาให้กับนักศึกษาใหม่ ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร ให้มีการพัฒนาทักษาภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักอาทิเช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษ เล่นเกมส์ถามตอบชิงรางวัล (Quizzes) กิจกรรมภาษาอังกฤษ ทดลองเล่นเกมส์... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 มาหวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธู์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 8 ราย ที่จะเข้าศึกษา ในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วม 3.5+.5 ปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระยะเวลา 1 เทอม ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2562 โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp” ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) จะจัดโครงการ “2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp” ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12 - 23 สิงหาคม 2562 และได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี้    1.ค่าเข้าร่วมกิจกรรม   >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Prof.Peng Zhan Ms. Rong Rong Zhou และ Prof. Dr. Pradit Terdtoon อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก อาจารย์สามารถ ยะเชียงคำ  หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
พุธ 15 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of Technology พร้อมด้วย Oki Electric Industry และ Okaya (Thailand) Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนดังกล่าวประกอบด้วย Mr. Koji Takahashi Tsuruoka College Mr. Yuko Usiba Tsuruoka College Mr. Mitsuaki Yamada Tsuruoka College Mr. Kazuya Kanda Tsuruoka College Mr. J... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.เอมอร ไชยโรจน์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  อ.อุษามาศ รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัม... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sejong University ประเทศเกาหลีใต้
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับ Prof. Sung Wook Biak จาก Intelligent Media Laboratory, Sejong University ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับอาจารย์ มทร. ล้านนา ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมมุข อาคารอำนวยการ ชั้น 2      การประชุมในครั้งนี้ มีการหารือความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติ "The 5th International Confere... >> อ่านต่อ


เชิญชมการจัดแสดงและนำเสนอผลงาน Social Innovation
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับชมการจัดแสดงและนำเสนอผลงาน Social Innovationของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ที่เข้าร่วมโครงการ Learning Express 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ณ ลาน @B1 ชั้น B1 (หน้าร้าน Hot Pot) ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 15.00 น. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 166

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา