โลโก้เว็บไซต์ แก้วใส โล่ห์เพ็ชร | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : แก้วใส โล่ห์เพ็ชร

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น
พุธ 14 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2563 เป็นปีที่ประเทศไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 45 ปี และเป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาภาษาจีนครบ 40 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ จัดการแข่งขันหนังสั้น “สะพานสู่ภาษาจีน” เพื่อแสดงถึงความสัมพั... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอภิปรายกลุ่มโดยการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา มทร. ล้านนา ที่จะเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติออนไลน์ Youth Model ASEAN E-Conference (YMAC) 2020
อาทิตย์ 4 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอภิปรายกลุ่มโดยการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  มทร. ล้านนา ที่จะเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติออนไลน์ Youth Model ASEAN E-Conference (YMAC) 2020 ขึ้นเป็นวันแรก ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยโครงการอบรบนี้จะจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 15 ครั้ง ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 และได้รับ... >> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการ Design Thinking และ YMAC 2020
พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏบัติการ Design Thinking Facilitator สำหรับอาจารย์ มทร. ล้านนา ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 และโครงการ "Design Thinking-Promoting a Slow Movement to Our Communities" ร่วมกับ Nanhua University ไต้หวัน ในปี 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อ... >> อ่านต่อ


พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563
ศุกร์ 25 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ อตีดหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563  โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีกล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


งานเฉลิมฉลอง 70 ปี ฟุลไบรท์ประเทศไทย "70th anniversary of the Fulbright Program in Thailand"
ศุกร์ 25 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ กันทวัง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และ น.ส. สุมนา โสระธิวา นักวิเทศสัมพันธ์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ฟุลไบรท์ประเทศไทย "70th anniversary of the Fulbright Program in Thailand" ณ ศูนย์ประชุม ณ นิมมาน (@Nimman Converntion Centre)  ... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและบุคลากร ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
จันทร์ 21 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  21 กันยายน 2563 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและบุคลากร ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการและบุคลากรและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกทั้งยังร่วมกันพัฒฯทักษะของบุคคลากรตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบ Up –skill Re- Skill และ New-Skill พร้อมทั้งการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ศุกร์ 18 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม บัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 46 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน, ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ, ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน สังกัดคณะสังคมศาส... >> อ่านต่อ


ทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2564 จาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2564  ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังนี้ 1. Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) ทุนวิจัยหรือสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-6 เดือน 2. Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) ทุนวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย – ระยะเวลา 6 เดือน  สำหรับนัก... >> อ่านต่อ


โครงการ
ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Critical Thinking and Debate" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดหมดเขตรับสมัคร 18 สิงหาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ link นี้นะคะ https://forms.gle/o8cF8sxyp6Cqrgip6 >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร. ล้านนา เป็นวิทยากรให้แก่ Faculty of Veterinary Medicine, Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย
พุธ 22 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ปณิสา กุระคาน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้รับเชิญจาก Faculty of Veterinary Medicine, Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำหน้าที่วิทยากรในการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ TIPS for IELTS Preparation to Study Overseas as Second Language Student และ Advantage of Applying for Overseas Study by Oneself instead of Via Agencies เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 285

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา