โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 7 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์  ใสนวน  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อินฝาง  ผู้ช่วยอธิการบดี  อ.กร จันทร์ววิโจน์   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  อ.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ อาจารย์หลักสูตร IBM ดร.นพดล มณีเฑียร  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก SP คือ Mr. Soh Wai Wah  ประธานกรรมการบริหาร SP  Mr. Goh Siak Koon  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ Ms. Wong Huey Khey  หัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

          โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ มทร.ล้านา ได้ทำร่วม กับ SP ซึ่งได้แก่โครงการ Learning Express และโครงการ CDIO และมีการหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่สืบเนื่องกับโครงการทั้งสอง อีกทั้งมีการหารือแนวทางในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคต เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะผู้แทนพร้อมด้วย ดร.นพดล มณีเฑียร ได้เดินทางไปติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ Learning Express 2018 ณ โครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง

 

 


คลังรูปภาพ : ceo sp
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา