โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 715 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University(GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย อธิการบดี Dr.Zubin He พร้อมด้วยคณะดังรายชื่อต่อไปนี้

- Prof.Haibo HuangDirector, Guangxi Normal University

- Prof.Xuanzhuang Huang Director, Guangxi Normal University

- Prof.Zongbo ChenDean, Faculty of Law

- Prof.Jianqing ZhouVice Dean, Faculty of Fine Arts

- Miss Fang LvHead of Confucius Center, International Relations Office

- Prof.Dongmei LiDean, The College of CICE

- Dr.Ren CaiDean, The College of Music

- Prof.Fang XuVice Dean, Faculty of Fine Arts

- Ms.Ting TangCoordinator, International Relations Office

          โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กร จันทร์วิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมพู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์และหัวหน้าหลักสูตรคณะศิลปกรรมฯและคณะบริหารธุรกิจฯ บุคลกรงานวิเทศสัมพันธ์และคณะศิลปกรรมฯ เข้าร่วมการประชุม

            การประชุมในครั้งนี้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในระดับคณะ ระหว่าง GXNU และคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ หลังจากได้หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งทางคณะศิลปกรรมฯได้ดำเนินการโครงการแปลี่ยนกับ GXNU มากว่า 5 ปีแล้ว และทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นควรขยายโครงการแลกเปลี่ยนไปสู่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต่อไปในอนาคต

 


คลังรูปภาพ : GXNU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา