โลโก้เว็บไซต์ GXNU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

GXNU

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
          วันที่ 24 ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา