โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำวิชาโครงงาน และสหกิจศึกษา ณ HCMUTE ประเทศเวียดนาม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำวิชาโครงงาน และสหกิจศึกษา ณ HCMUTE ประเทศเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 720 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหารและแผน ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559 จำนวน 3 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำวิชาโครงงาน และสหกิจศึกษาร่วมกันคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ Ho Chi Minh City University of Technical Education (HCMUTE) ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1. นายธนิศร์ แสนคำแพ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นายณัฐพงษ์ โรจนปรีชานันท์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. นายพงศกร สมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา