โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ Mr. Mike Hughes จาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เกี่ยวกับแนวทางการรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรระยะสั้นในมหวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

คลังรูปภาพ : NZ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา