โลโก้เว็บไซต์ NZ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

NZ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.ยุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา