โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ National Pingtung University ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ National Pingtung University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กรกฎาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ National Pingtung University ไต้หวัน ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก National Pingtung University  Prof. Dr. Mike Y. K., Guu, President, Prof. Dr. Yu-Chung Liu, Dean of International Affairs, Prof. Dr. Chi-Hsing Tseng,Dean of College of Management เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันหลังจากได้มีการลงนามใน MoU ร่วมกัน


คลังรูปภาพ : NPTU
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา