โลโก้เว็บไซต์ การอบรม TFI SCALE 2017 for Facilitator ณ Singapore Polytechnic  ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การอบรม TFI SCALE 2017 for Facilitator ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.นพดล มณีเฑียร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.มิ่งขวัญ กันจินะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อ.ธรรมนูญ บุพเต อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และน.ส.มณฑิตา อุ่นผูก นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมการอบรม TFI SCALE 2017 for Facilitator ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ตามแผนที่จะดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TFI SCALE 2017 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของ Singapore Polytechnic และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แบบทีมสหวิชาการ  (Multi-disciplinary) ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดผ่านกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และให้นักศึกษาช่วยแก้ปัญหาในชุมชนต่างๆ ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ของผู้อยู่ในชุมชน การระดมสมอง การคิดร่วมกับชุมชน ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ทั้งสองสถาบัน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้เรียนรู้รูปแบบและวิธีการดำเนินกิจกรรม TFI SCALE และนำกลับมาใช้ในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TFI SCALE ที่นักศึกษาและบุคลากร มทร. ล้านนา จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ณ Singapore Polytechnic  ในเดือนมิถุนายน รวมทั้งโครงการฯ ที่จะจัดขึ้น ณ มทร. ล้านนา ในเดือนตุลาคม 2560 ต่อไป


คลังรูปภาพ : TFI 22-25 may
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา