โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 Component 3 Workshop 3 – Innovating Teaching Approches and Learning Space) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 Component 3 Workshop 3 – Innovating Teaching Approches and Learning Space)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 Component 3 Work 3 – Innovating Teaching Approaches and Learning Space) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมนำหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตร

โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งสิ้น 50 ราย และทาง Singapore Polytechnic ได้ให้การสนับสนุนวิทยากร 4 ราย ได้แก่ Ms. Linda Lee Mr.Lee Chong Hwa Ms.Teoh Swee Bing และ Ms.Michele Leow Wan Li ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนแบบ CDIO

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา