โลโก้เว็บไซต์ CDIO | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

CDIO

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 Component 3 Workshop 3 – Innovating Teaching Approches and Learning Space)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับเป็นเจ้าภาพในการจัดโครง...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา