โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 34 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดการประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก Nanhua University (NHU) ไต้หวัน ได้แก่ Assoc.Prof.Ming-che Lu  Department of Applied Sociology and sub-investigator  of the USR (University of Social Responsibility) Project และ  Prof.Jun-Hong Lin  Dean, Center for General Education โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร การเข้าร่วม Green University Ranking และความร่วมมือในด้านอื่นๆที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความสนใจร่วมกัน อีกทั้งทางผู้แทนยังได้ร่วมมประชุมกับคณาจารย์ในสาขาการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อหารือการทำโครงการร่วมกันอีกด้วย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา