โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Polytechnic (SP) ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Learning Express และการพัฒนาบุคลากรด้าน Design Thinking และ CDIO รวมถึงขยายความร่วมมือไปยังสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และสาขาบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของ SP ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานในระดับสากลอีกด้วย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา