โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2023 ร่วมกับ Singapore Polytechnic | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2023 ร่วมกับ Singapore Polytechnic

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2023 (LeX2023) ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ขึ้น ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มาเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โครงการ LeX2023 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา Singapore Polytechnic (SP) ในลักษณะทีมสหวิชาการ (Multi-disciplinary) เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) สำหรับชุมชนเป้าหมาย 2 แห่ง คือ เมืองคอง จังหวัดเชียงดาว (Sustainable Tourism) และชุมชนบ้านเชิงดอย (Public Healthcare System/Learning and Education) ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ทั้งสองสถาบัน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2566 โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 88 คน ได้แก่ อาจารย์ผู้เป็น LeX Facilitators จาก SP จำนวน 3 คน คือ Mr.David Tan Mr.Leonidas Chua และ Mr.Lau Hua Huat นักศึกษา SP จำนวน 30 คน  อาจารย์ มทร.ล้านนา 18 คน ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 7 คน และนักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 30 คน

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา