โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับบริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับบริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ที่ปรึกษา บริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด นายธีระพร ปิ่นทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด นางภาวิณี ปิ่นทอง และนางสาวสิรินรัตน์ ศรีล้อม ริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ ผศ.วิเวษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครชาวต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกันในการดำเนิโครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (ผ่านระบบออนไลน์)

โดยในกรประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปแผนขั้นตอนการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ การจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ การดำเนินงานด้านเอกสารการขอวีซ่า/หนังสือรับรอง ประเภทวีซ่าของผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติ และมีมอบหมายการดำเนินการด้านหลักสูตรให้กับ มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา