โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กันยายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน ได้แก่ Prof. Bo-Ching Chen, The Dean of the Office of Academic Affairs Prof. Jun-Hong Lin, Director of the General Education Center และ Prof. Yueh-Chiao Yeh,  University Secretary โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดร.ณัฐรัตน์ ปานานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.ฐิติพร พันธ์ุท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ปริศนา กุลนลา ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ดร.ปวียา รักนิ่ม ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือในการดำเนินโครงการความรับผิดชอบมหาวิทยาลัยต่อชุมชน University Social Responsibility (USR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ Design Thinking ร่วมกับชุมชน และได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ฉบับใหม่ที่เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ USR ร่วมกันทั้งสองสถาบัน

 


คลังรูปภาพ : NHU2019
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา