โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-05 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-02-05

โครงการติดตามผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ HCMUTE และลงนามความร่วมมือกับ VLUTE และ FAVRI
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

           เมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย อธิการบดี พร้อมด้วย นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺ สภามหาวิทยาลัยฯ นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยณฯ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศษสตร์ อ.แมน ตุ้ยแพร่  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.อภิชา... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI) ไต้หวัน
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Ms.Elsie Huang ผู้แทนจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI)  ไต้หวัน เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรม สู่การปฏิบัติ postharvesting, functional food for example ร่วมกับ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุรีวรรณ ราชสม อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ น.ส.สุมนา โสระธิวา นักวิเทศสัมพันธ์ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรม สู่การปฏิบัต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา