โลโก้เว็บไซต์ โครงการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มกราคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 มกราคม 2561งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำนวน 22 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประสงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดังกล่าว พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาอาสาสมัครของ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับและนำชม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

          ซึ่งการศึกษาดูงานของ KOREATECH ในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงที่ได้มีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาซึ่งได้ตกลงทำความร่วมมือในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาจัดตั้งศูนย์ TVET Campus ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ KOREATECH

2. โครงการส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนา SME ด้วยเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการค่าภาษาและวัฒนธรรม

4. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (One Semester Student Exchange)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา