โลโก้เว็บไซต์ การประชุม 2nd SEAMEO Polytechnic Network Meeting | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุม 2nd SEAMEO Polytechnic Network Meeting

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1511 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2nd SEAMEO Polytechnic Network Meeting ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก Southeast Asian Ministers of Education Secretariat (SEAMEO) จำนวนกว่า 60 คน โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก Dr. Gatot Priwirjanto เลขาธิการ SEAMEO เป็นประธานในการประชุม 
          การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสุด และทบทวน ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนของ SEAMEO ที่ผ่านมารวมถึงมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (LOA) และร่วมกันวางแผนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่จะเกิดขึ้นในปี 2560
          และในโอกาสนี้ มทร.ล้านนา ได้มีโอกาสเผยแพร่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีความโดดเด่น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับ Langkawi Tourism Academy, LTA ประเทศมาเลเซีย โครงการ BRIC ร่วมกับ Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย โครงการ Learning Express  ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ โครงการ ASEAN Vocational and Engineering Camp  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสมาชิก RAVTE โครงการ Final year Project ร่วมกับ Ho Chi Minh University of Technology and Education เวียดนาม ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ TFI SCALE ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ Singapore Polytechnic ในลักษณะทีมสหวิทยาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน  ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Innovation Room) ในช่วงบ่ายก่อนที่จะเสร็จสิ้นการประชุมอีกด้วย


คลังรูปภาพ : seameo
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา