โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดโครงการ TFI SCALE | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดโครงการ TFI SCALE

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ TFI SCALE 2017 ร่วมกับ Singapore Polytechnic สิงคโปร์ร ะหว่างวันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2560 โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จาก SP เข้าร่วมจำนวน 25 คน และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา จำนวน 23 คน
          โดยพิธีเปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านกฤษณ์ ธนาวณิช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยรองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก Singapore Polytechnic และได้รับการสนับสนุนจากทีมอาจารย์ LEX Facilotator ในการดำเนินกิจกรรม (ดร.สุภรพรรณ,ดร.นพดล,ดร.สุรีวรรณ,ดร.ตะวัน,อ.กฤติกา,อ.ศุภชาติ,อ.ธรรมนูญ,อ.สิทธิศักดิ์,อ.มิ่งขวัญ,อ.ลมัย,อ.อาภาศรี)
          หลังจากพิธีเปิดโครงการฯเสร็จสิ้น ได้ดำเนินกิจกรรม Icebreaking และ Thai Language and Culture lesson ตามกำหนดการ

 

ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา, งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

ข่าว : แก้วใส โล่ห์เพ็ชร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา