โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน LeX2017 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน LeX2017

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที 17-30 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ และ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ในลักษณะสหวิชาการ (Multi-disciplinary) เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และให้นักศึกษาช่วยแก้ปัญหาในชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชนคือ หมู่บ้านแม่ต้น ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด และหมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม โดยผู้เข้าร่วมจาก Singapore Polytechnic เป็นอาจารย์จำนวน 4 ราย นักศึกษาจำนวน 25 ราย ผู้เข้าร่วมจาก Kanazawa Institute of Technology เป็นอาจารย์จำนวน 3 ราย นักศึกษาจำนวน 12 ราย และผู้เข้าร่วมของ มทร. ล้านนา เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 11 ราย นักศึกษาจำนวน 25 ราย รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 ราย

หลังจากโครงการเสร็จสิ้นทาง Singapore Polytechnic ได้ส่งหนังสือมาเพื่อมอบทุนให้แก่นีกศึกษา มทร. ล้านนา จำนวน 23 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ LeX ที่จะจัดขึ้น ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 4- 24 มิถุนายน 2560 อีกทั้ง Kanazawa Technical College ก็ได้เชิญนักศึกษา มทร. ล้านนา 5 ราย เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Programmes ณ ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน
คลังรูปภาพ : Lex 2017
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา